You are here

Etidyan ke yo aksepte - Pwochen Etap yo

Felisitasyon epi Byenvini nan MassBay!

5 Etap pou Kòmanse Fiti W:

1Selebre, Konekte, epi Vizite
Yon fwa ou resevwa lèt akseptans ou a, pataje nouvèl la ak fanmi w ansanm ak zanmi w! Chèche konnen kominote MassBay a nan swiv nou sou Facebook:
www.facebook.com/MassBayCommunityCollege
ak sou Twitter:
@MassBayCommCol.

Yon lòt gwo resous ki genyen se sit entènèt ofisyèl MassBay Community College la kise www.massbay.edu. Sit entènèt la se kote ou ka jwenn gwo enfòmasyon konsènan evènman sou kanpis la, pwogram akademik, ak sou lavi etidyan yo.

2Ranpli Kondisyon pou Plasman Nou an
Plasman nan nivo apwopriye nan Anglè ak matematik se yon pyès enpòtan nan fondasyon nan edikasyon w.  Nou administre Egzamen Plasman Accuplacer a epi nou sèvi ak rezilta yo pou detèmine nivo kou ou bezwen pou pran nan Anglè ak Matematik. Enskri sou entènèt la nan www.massbay.edu/placementtesting oswa rele 781-239-2620 pou pran yon randevou pou egzamen plasman w la.  MassBay fè atelye pou preparasyon tès GRATIS epi tès pratik gratis disponib tou sou entènèt la (free practice tests are also available online).  Si ou te resevwa yon gpa 2.7 nan lekòl segondè oswa ou te deja konplete kou nivo kolèj nan Anglè ak Matematik, ou ka kalifye pou yon egzansyon pou youn oswa plis seksyon nan Egzamen Plasman an. Voye kopi ofisyèl lekòl segondè oswa transkripsyon kolèj nan Biwo Admisyon an pou wè si ou kalifye. Tanpri note ke si ou gen pou pran tès plasman an, ou pral bezwen montre yon pyès IDANTITE ki gen foto w sou li pandan randevou w la.

3 Aplike pou Èd Finansye
Ranpli Aplikasyon Gratis pou Èd Federal pou Etidyan (FAFSA) pou ane lekòl wap planifye pou enskri nan MassBay a. Yo itilize FAFSA a pou detèmine elijiblite w pou resevwa èd finansye federal ak eta a. FAFSA a twouve l sou Entènèt la nan www.fafsa.gov. Asire w ke w ajoute nimewo kòd federal lekòl MassBay Community College la kise: 002171. Si ou gen kesyon konsènan èd finansye, ou ka rele biwo a nan 781-239-2600 oswa voye yon imèl bay finaid@massbay.edu.

4 Enskri pou Oryantasyon ak Enskripsyon
MassBay ofri anpil sesyon Oryantasyon ak Enskripsyon pou tout nouvo etidyan yo. Sesyon sa yo rele SOAR (Oryantasyon pou Elèv, Konsèy, ak Enskripsyon). Sesyon SOAR sou-kanpis la oswa sou entènèt la (on-campus or online SOAR session) la se kote ou pral gen pou fè konesans epi travay ak pwofesè ansanm ak anplwaye nou yo, pou ka vin adapte w ak kolèj la, pou rankontre avèk yon konseye akademik, epi enskri pou kou kolèj ou yo. Ou pral kite sesyon SOAR sou-kanpis ou a avèk orè kou kolèj ou a nan men w. 
Gen anpil sesyon pou chwazi ladan yo, men ou dwe konplete Tès Plasman w la avan wal patisipe nan yon sesyon SOAR. (Gade etap nimewo 2 a sou fason pou enskri pou Tès Plasman w lan.) Pou enskri pou yon sesyon Oryantasyon ak Enskripsyon obligatwa, tanpri vizite paj entènèt Enskripsyon ak Oryantasyon pou Etidyan MassBay yo (the MassBay Student Orientation And Registration web page) oswa rele 781-239-2721. Tanpri note ke ou pral bezwen montre yon pyès IDANTITE ki gen foto w sou li pandan randevou w la.
Tanpri note ke etidyan Mekanik oto ak anpil etidyan Syans Sante gen sesyon oryantasyon espesyal pou yo.  Tanpri gade nan lèt akseptans ou a oswa kontakte admissions@massbay.edu pou plis detay.

5 Fè Sa w Dwe Fè

  • Avan premye jou kou yo, ou dwe fè aranjman pou peye ekolaj ou a ak frè yo.
  • Pran swen asirans sante w. Si ou enskri pou nèf oswa plis kredi, yo pral chaje w pou asirans sante nan MassBay. Frè sa a ka anile si ou kouvri anba yon lòt plan asirans sante.
  • Ranpli epi retounen Fòm Iminizasyon (Immunization Form) ou an.
  • Etidyan entènasyonal ki gen yon Viza F-1 dwe patisipe nan oryantasyon pou etidyan entènasyonal yo.
  • Jwenn tout zouti òdinatè ak entènèt MassBay yo nan Titoryèl Sou Teknoloji Pou Etidyan (Student Technology Tutorial)
  • Toujou tcheke imèl MassBay w la pou mesaj ou.
  • Achte manyèl eskolè pou kou w yo.
  • Aplike pou pas pakin etidyan pou ou oswa konsidere opsyon transpò piblik ki disponib pou ou.